กิจกรรม/โครงการข่าวสารชาวเพชร

สมาคมชาวเพชรบุรีโดย นายกสมาคมชาวเพชรบุรี นายยุทธนา หยิมการุณ และกรรมการสมาคม ร่วมหารือ นายอรรตการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5 และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี แนวทางการทํางานเพื่อสนับสนุนภาระกิจ แต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษา สังคมและชุมชน ซึ่งทางวิทยาลัยมี ภารกิจที่หลากหลายสร้างความรู้ อาชีพ อย่างต่อเนื่อง พร้อมได้เข้าชม ฝ่ายกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย ทั้งนี้ที่ประชุม ได้ข้อสรุปจะลงนาม MOU

Loading

 เวลา 09.00 น สมาคมชาวเพชรบุรีโดย นายกสมาคมชาวเพชรบุรี นายยุทธนา หยิมการุณ และกรรมการสมาคม ร่วมหารือ นายอรรตการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5 และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์ ชั้น2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี แนวทางการทํางานเพื่อสนับสนุนภาระกิจ แต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษา สังคมและชุมชน ซึ่งทางวิทยาลัยมี ภารกิจที่หลากหลายสร้างความรู้ อาชีพ อย่างต่อเนื่อง พร้อมได้เข้าชม ฝ่ายกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย ทั้งนี้ที่ประชุม ได้ข้อสรุปจะลงนาม MOUในเดือน มกราคม2566ต่อไป